آمونیاک چیست؟

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آمونیاک چیست؟

مونیاک گازی است بی رنگ و بوی تندی هم دارد.
تنفس در هوایی که گاز آمونیاک زیاد داشته باشد ممکن است باعث مرگ شود.
نامگذاری آمونیاک به مناسبت کشف ترکیبی به نام کلرور آمونیاک در نزدیکی معبد آمون در مصر بود. کلرورآمونیاک همان نشادٌر است .
نخستین کسی که گاز «آمونیوم» خالص را بدست آورد یک شیمیدان انگلیسی بنام جوزف پریستلی بود . وی آمونیوم خالص را در سال 1774 تهیه کرد و اسمش را هوای قلیایی نهاد .

مقدار کمی آمونیاک بطور پراکنده در هوا یافت می شود . این بر اثر فاسد شدن لاشه ی حیوانات یا گیاهان پدید می آید.
آمونیاک در آب باران هم به اندازه ی بسیار کمی وجود دارد . در بازار اغلب آمونیاک مصنوعی مورد معامله قرار می گیرد.

آمونیاک از دو عنصر پدید آمده است:

1-ازٌت یا نیتروژن
2-ئیدروژن