عرضه‌های شیمیایی چهارشنبه مورخ 18 اسفند ماه

پتروشیمی آبادان سود کاستیک-500تن-6717ريال
پتروشیمی برزویه پارازیلن-1000تن-30760ريال
آروماتیک سنگین-500تن-21086ريال
پتروشیمی بندرامام زایلین مخلوط-1000تن-22049ريال
زایلین مخلوط-1000تن-22049ريال(28/12/95)
بنزن-1500تن-37190ريال
بنزن-1500تن-37190ريال(28/12/95)
بنزن-3000تن-37190ريال(05/01/96)
اسیدکلریدریک-200تن-1400ريال
پتروشیمی پارس استایرن منومر-264+3240تن-44609ريال
پتروشیمی شهید تندگویان اسید ترفتالیک-110تن-27061ريال
پتروشیمی بیستون الکیل بنزن خطی-2000تن-44250ريال
 پتروشیمی ارومیه کریستال ملامین-70تن-47460ريال
 پتروشیمی خراسان کریستال ملامین-200تن-47089ريال
اوره صنعتی-1000تن-9117ريال
 پتروشیمی شازند دی اتیل هگزانول- 440+2068تن-34569ريال(16/01/96)
منومروینیل استات-1100تن-28500ريال(16/01/95)
منواتیلن گلایکول-550تن-27942ريال
دی اتیلن گلایکول-110تن-25577ريال
دی اتانول آمین-440تن-39405ريال(16/01/96)
پتروشیمی فن آوران اسید استیک-506+1012تن-14716ريال
پتروشیمی شیراز اوره صنعتی-500تن-9117ريال
پتروشیمی کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله-کیسه-1500تن-8633ريال
اوره صنعتی گرانوله-فله-1500تن-8633ريال
پتروشیمی مارون منواتیلن گلایکول-110+506تن-27942ريال
دی اتیلن گلایکول-110تن-25577ريال
پتروشیمی مروارید منواتیلن گلایکول-506تن-27942ريال
دی اتیلن گلایکول-220تن-25577ريال
صنایع شیمیایی ایران الکیل بنزن خطی-1500تن-44250ريال
فرسا شیمی

منو اتیلن گلایکول-506تن-27942ريال

 

باتشکر

شرکت پرگاس شیمی