پتروشیمی شیراز اسید نیتریک-300تن-6528ريال
آرگون-150تن-14500ريال
پتروشیمی کارون TDI-40+460T-115532
اسید نیتریک-200+200تن-6900ريال

 

باتشکر

شرکت پرگاس شیمی