عرضه‌ شیمیایی شنبه مورخ 19 فروردین ماه

پتروشیمی اروند سود کاستیک-4000+5000تن-6800ريال

 

باتشکر

شرکت پرگاس شیمی