عرضه‌های شیمیایی چهارشنبه مورخ 16 فروردین ماه

پتروشیمی آبادان سود کاستیک-500تن-6800ريال
پتروشیمی برزویه ارتوزایلین-1000تن-26799ريال(31/01/96)
پارازیلن-1000تن-29332ريال
آروماتیک سنگین-500تن-20407ريال
پتروشیمی بندرامام زایلین مخلوط-1000تن-19737ريال
بنزن-1500تن-35331ريال
اسیدکلریدریک-200تن-1400ريال
پتروشیمی پارس استایرن منومر-3000تن-40940ريال
پتروشیمی شهید تندگویان اسید ترفتالیک-110تن-26472ريال
پتروشیمی خراسان کریستال ملامین-200تن-46893ريال
اوره صنعتی-1500تن-8544ريال
پتروشیمی شیراز آرگون-200تن-14500ريال
اوره صنعتی-500تن-8544ريال
پتروشیمی مارون منواتیلن گلایکول-110+506تن-27415ريال
دی اتیلن گلایکول-110تن-25596ريال
پتروشیمی مروارید

منواتیلن گلایکول-506تن-27415ريال
دی اتیلن گلایکول-220تن-25596ريال

پتروشیمی بیستون

الکیل بنزین خطی-2000تن-47000ريال

پتروشیمی ارومیه

کریستال ملامین-70تن-46893ريال

پتروشیمی شازند دی اتیلن هگزانول-132+990تن-33355ريال
منومر وینیل استات-550تن-28500ريال
منواتیلن گلایکول-220تن-27415ريال
دی اتیلن گلایکول-110تن-25596ريال
دی اتانول امین-220تن-39241ريال
ایزوبوتانول-550تن-24615ريال
پتروشیمی فن آوران اسید استیک-506+598تن-14655ريال
صنایع شیمیایی ایران الکیل بنزن خطی-1500تن-47000ريال

 

باتشکر

شرکت پرگاس شیمی