عرضه‌های شیمیایی یکشنبه مورخ 22 اسفند ماه

پتروشیمی اروند سود کاستیک-4000+3000تن-6717ريال
پتروشیمی برزویه پارازیلن-1000تن-30760ريال
آروماتیک سنگین-500تن-21086ريال
پتروشیمی بندرامام زایلین مخلوط-1000تن-22049ريال
زایلین مخلوط-1000تن-22049ريال(07/01/96)
بنزن-3000تن-37190ريال(09/01/96)
اسیدکلریدریک-200تن-1400ريال
پتروشیمی پارس استایرن منومر-264+3240تن-44609ريال
پتروشیمی شهید تندگویان اسید ترفتالیک-110تن-27061ريال
پتروشیمی شیراز آرگون-150تن-14500ريال
اسید نیتریک-300تن-6528ريال
پتروشیمی مارون منواتیلن گلایکول-110+506تن-27942ريال
دی اتیلن گلایکول-110تن-25577ريال
پتروشیمی مروارید منواتیلن گلایکول-506تن-27942ريال
دی اتیلن گلایکول-220تن-25577ريال

 

باتشکر

شرکت پرگاس شیمی